Warsztaty licencyjne

Warsztaty licencyjne ILM72

Zintegrowany Model przywództwa i kwestionariusz ILM

ILM72 to kwestionariusz, który powstał jako wynik badań i analizy wielu modeli przywództwa. Celem tej analizy było wyłonienie obszarów, które są kluczowe dla efektywnego przywództwa. W ten sposób powstało narzędzie, które umożliwia precyzyjną diagnozę stylu przywództwa i może być inspiracją do pracy w tym obszarze lub służyć jako narzędzie do diagnozy kultury zarządzania w organizacji czy zespole.

Diagnoza ILM72 pozwala zbadać preferowany styl przywództwa lidera oraz sprawdzić na ile wpisuje się on w potrzeby jego organizacji i zespołu. ILM72 pokazuje również na ile lider jest skuteczny w kierowaniu innymi i jakie obszary za to odpowiadają. Dzięki takiej diagnozie możemy wskazać konkretne działania oraz ich skuteczność i adekwatność w pracy lidera. Możemy również ustalić jak można poprawić skuteczność lidera, poprzez zaadoptowanie stylu przywództwa lub konkretnych zachowań, które przełożą się bezpośrednio na efektywność lidera i większe zaangażowanie jego współpracowników.

Analiza stylów przywództwa liderów w organizacji pozwala określić jaka jest kultura zarządzania w organizacji i na ile jest spójna z wizja i misją firmy oraz realizowanymi celami.

ILM72 bada styl przywództwa w 6 obszarach, pokazując tym samym wspomniane wyżej preferencje lidera:

Zorientowany na Zadania v. Zorientowany na ludziNiniejsza skala odzwierciedla oraz dokonuje pomiaru tego, na ile lider zorientowany jest na potrzeby związane z wykonywaniem zadania lub na potrzeby poszczególnych osób.
Elastyczny v. ZasadniczyTa skala mierzy stopień w jakim lider skłonny jest włączać inne osoby w proces analizowania i podejmowania decyzji w danej organizacji.
Zdecentralizowany v. ScentralizowanySkala ta mierzy stopień, w jakim lider czuje, że jest głównym punktem kontroli i inicjacji działań i na ile pozwala innym sprawować władzę.
Zarządzający przez Pochwały v. Zarządzający przez wymaganiaSkala ta mierzy stopień, w jakim lider sądzi, że ludzi motywują pochwały lub kary i wymagania.
Nastawiony na Proces v. Nastawiony na efektSkala ta obrazuje, na ile istotne jest dla lidera osiąganie celów i co gotowy jest poświęcić, aby je osiągnąć.
Oparty na zdobytej Wiedzy v. Oparty na Wrodzonych ZasobachSkala ta mierzy na ile strukturalizacja, planowanie i osobiste zorganizowanie są ważne dla lidera, a na ile polegał będzie on na swojej intuicji oraz instynkcie, chcąc osiągnąć sukces w danej roli.

Dodatkowo ILM72 diagnozuje obszary które są kluczowe dla efektywności lidera. Są to:

KONCENTRACJA NA OSIĄGNIĘCIU REZULTATÓWSkala pokazuje zakres, w jakim mamy do czynienia ze zdecydowaną determinacją do osiągnięć – w długim i krótkim okresie. Dostarczanie tego, co zostało obiecane jest nadrzędnym wymogiem prowadzącym do sukcesu i do poczucia satysfakcji. Zdeterminowana osoba może “poturbować” (lub stworzyć uczucie dyskomfortu) tych, którzy staną na jej drodze lub zbyt wolno reagują. Nie chodzi tu o kwestie osobiste, ale o zadanie.
KONCENTRACJA NA POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIKACHSkala określa stopień koncentracji na wzmacnianiu i zwiększaniu możliwości, zaufania oraz poświęcenia ze strony konkretnych ludzi. Dzięki takim działaniom umożliwia się im przyczynianie się do rozwoju organizacji oraz samorealizacji i spełnienia w pracy. Nacisk kładzie się tu na upewnienie się, że ludzie posiadają odpowiednie umiejętności, wiedzę i prezentują zachowania, które pozwolą im wypełniać określone role w organizacji. Skupianie uwagi na potrzebach organizacji będzie zazwyczaj ważniejsze niż koncentracja na potrzebach poszczególnych osób. Jednakże skuteczny lider ma świadomość obu potrzeb.
KONCENTRACJA NA PRACY ZESPOŁOWEJSkala przedstawia stopień koncentracji na wykorzystywaniu całego potencjału organizacji, tak żeby rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji mogło być bardziej skuteczne i wydajne. Nacisk kładzie się tu na umożliwienie grupom ludzi gromadzenia wiedzy, doświadczenia i umiejętności oraz stosowania ich w trakcie bieżącego działania całej organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji w granicach możliwych do objęcia uwagą przez poszczególne osoby. Celem jest tu umożliwienie podejmowania decyzji na właściwym szczeblu i zapobieganie sytuacjom, w których relatywnie nieistotne decyzje “zasysane” są na wyższy szczebel zarządzania, gdzie niepotrzebnie zajmują czas i środki, które można by lepiej wykorzystać gdzie indziej.
image003

Dla kogo?

Certyfikacja ILM czyli warsztaty licencyjne ILM są przeznaczone dla osób pracujących bezpośrednio z liderami, zespołami lub całymi organizacjami. Dla konsultantów, coachów, mentorów i doradców.

Co dają warsztaty?

Warsztaty licencyjne pozwalają na uzyskanie licencji umożliwiającej diagnozę stylu przywództwa za pomocą kwestionariusza ILM72, przygotowują również uczestników do analizy wyników i wyciągania wniosków na podstawie danych z badania, a także pokazują w jaki sposób pracować z liderem aby jego styl zarządzania był skuteczny i efektywny.

Po ukończeniu procesu certyfikacji każdy uczestnik otrzymuje dostęp do platformy AQR, na której będzie mógł planować swoje badania. Licencja oraz dostęp do platformy są bezterminowe.

Każdy konsultant wraz z licencją otrzymuje też prawo kupowania jednostek po preferencyjnych cenach.

Warsztaty licencyjne pozwalają na uzyskanie licencji umożliwiającej diagnozę stylu przywództwa za pomocą kwestionariusza ILM72, przygotowują również uczestników do analizy wyników i wyciągania wniosków na podstawie danych z badania.