ILM72 to kwestionariusz który powstał na podstawie tzw. Zintegrowanego Modelu Przywództwa, który jest wynikiem badań nad różnymi koncepcjami i modelami przywództwa i pokazuje wspólne cechy i komponenty tego co nazywamy przywództwem. ILM72 pozwala zdiagnozować preferowany styl przywództwa człowieka za pomocą poprzez analizę 6 kluczowych obszarów:

Zorientowany na Zadania v. Zorientowany na ludzi Niniejsza skala odzwierciedla oraz dokonuje pomiaru tego, na ile lider zorientowany jest na potrzeby związane z wykonywaniem zadania lub na potrzeby poszczególnych osób.
Elastyczny v. Zasadniczy Ta skala mierzy stopień w jakim lider skłonny jest włączać inne osoby w proces analizowania i podejmowania decyzji w danej organizacji.
Zdecentralizowany v. Scentralizowany Skala ta mierzy stopień, w jakim lider czuje, że jest głównym punktem kontroli i inicjacji działań i na ile pozwala innym sprawować władzę.
Zarządzający przez Pochwały v. Zarządzający przez wymagania Skala ta mierzy stopień, w jakim lider sądzi, że ludzi motywują pochwały lub kary i wymagania.
Nastawiony na Proces v. Nastawiony na efekt Skala ta obrazuje, na ile istotne jest dla lidera osiąganie celów i co gotowy jest poświęcić, aby je osiągnąć.
Oparty na zdobytej Wiedzy v. Oparty na Wrodzonych Zasobach Skala ta mierzy na ile strukturalizacja, planowanie i osobiste zorganizowanie są ważne dla lidera, a na ile polegał będzie on na swojej intuicji oraz instynkcie, chcąc osiągnąć sukces w danej roli.

Dodatkowo ILM72 diagnozuje obszary które są kluczowe dla efektywności za pomocą tzw. skal globalnych:

KONCENTRACJA NA OSIĄGNIĘCIU REZULTATÓW Skala pokazuje zakres, w jakim mamy do czynienia ze zdecydowaną determinacją do osiągnięć – w długim i krótkim okresie. Dostarczanie tego, co zostało obiecane jest nadrzędnym wymogiem prowadzącym do sukcesu i do poczucia satysfakcji. Zdeterminowana osoba może “poturbować” (lub stworzyć uczucie dyskomfortu) tych, którzy staną na jej drodze lub zbyt wolno reagują. Nie chodzi tu o kwestie osobiste, ale o zadanie.
KONCENTRACJA NA POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIKACH Skala określa stopień koncentracji na wzmacnianiu i zwiększaniu możliwości, zaufania oraz poświęcenia ze strony konkretnych ludzi. Dzięki takim działaniom umożliwia się im przyczynianie się do rozwoju organizacji oraz samorealizacji i spełnienia w pracy. Nacisk kładzie się tu na upewnienie się, że ludzie posiadają odpowiednie umiejętności, wiedzę i prezentują zachowania, które pozwolą im wypełniać określone role w organizacji. Skupianie uwagi na potrzebach organizacji będzie zazwyczaj
ważniejsze niż koncentracja na potrzebach poszczególnych osób. Jednakże skuteczny lider ma świadomość obu potrzeb.
KONCENTRACJA NA PRACY ZESPOŁOWEJ Skala przedstawia stopień koncentracji na wykorzystywaniu całego potencjału organizacji, tak żeby rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji mogło być bardziej skuteczne i wydajne.
Nacisk kładzie się tu na umożliwienie grupom ludzi gromadzenia wiedzy, doświadczenia i umiejętności oraz stosowania ich w trakcie bieżącego działania całej organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji w granicach możliwych do objęcia uwagą przez poszczególne osoby.
Celem jest tu umożliwienie podejmowania decyzji na właściwym szczeblu i zapobieganie sytuacjom, w których relatywnie nieistotne decyzje “zasysane” są na wyższy szczebel zarządzania, gdzie niepotrzebnie zajmują czas i środki, które można by lepiej wykorzystać gdzie indziej.

Diagnoza ILM72 pozwala zobaczyć jaki mamy preferowany styl przywództwa i na ile wpisuje się on w potrzeby naszej organizacji. ILM72 pokazuje również na ile jesteśmy skuteczni w kierowaniu innymi i jakie obszary za to odpowiadają.

Warsztaty licencyjne pozwalają na uzyskanie licencji umożliwiającej diagnozę stylu przywództwa za pomocą kwestionariusza ILM72, przygotowują również uczestników do analizy wyników i wyciągania wniosków na podstawie danych z badania.